Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Maastrichterweg 203, Valkenswaard
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.maastrichtrwg203-ON01
1 Inleidende regels
 
Artikel 1 Begrippen
 
1.1 plan:
het wijzigingsplan 'Maastrichterweg 203 Valkenswaard’ met identificatienummer NL.IMRO.0858.maastrichtrwg203-ON01 van de gemeente Valkenswaard.
 
1.2 Bestemmingsplan ‘Buitengebied’:
het bestemmingsplan 'Buitengebied', zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Valkenswaard d.d. 27 juni 2013 en onherroepelijk per 20 mei 2015;
 
1.3 wijzigingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
 
2 Bestemmingsregels
Artikel 2 Van toepassing zijnde planregels
 
In de bij dit wijzigingsplan behorende planregels zijn de planregels uit het bestemmingsplan 'Buitengebied', welke onherroepelijk zijn goedgekeurd, van toepassing verklaard en dienen hier als herhaald beschouwd te worden.
 
2.1 Toevoeging in artikel 4.3
 
Aan artikel 4.3 wordt het navolgende sublid 4.3.4 toegevoegd:
 
Het gebruiken en het (doen) laten gebruiken van de voor 'paardenhouderij' aangewezen gronden conform de bestemming 'Agrarisch-paardenhouderij' is alleen toegestaan als de landschappelijke inpassing, conform Bijlage 1 (berekening en tekening) bij deze regels, is uitgevoerd en in stand wordt gehouden.
 
3 Overgangs- en slotregels
Artikel 3 Slotregel
 
Deze regels worden aangehaald als:
 
Regels van het wijzigingsplan ‘Maastrichterweg 203, Valkenswaard’.