direct naar inhoud van Artikel 11 Algemene afwijkingsregels
Plan: Oude Spoorbaantracé
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPspoorbaantrace-VA02

Artikel 11 Algemene afwijkingsregels

 • a. Indien niet op grond van een andere bepaling van deze regels kan worden afgeweken is het bevoegd gezag bij een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,lid 1 onder a,b of c Wabo bevoegd om af te wijken van de regels ten behoeve van:
  • 1. het vergroten van in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10%;
  • 2. de bouwhoogte voor bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van kunstwerken en zend-, ontvang- en/of sirenemasten, tot een hoogte van 40 m;
 • b. het afwijken als bedoeld in sub a kan slechts worden uitgevoerd, mits:
  • 1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • 2. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig
   worden geschaad.