direct naar inhoud van 5.2 Functionele structuur
Plan: Schaapsloop 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPschaapsloop2-VA01

5.2 Functionele structuur

5.2.1 Bedrijven

Het beleid is gericht op het behoud van de bestaande bedrijven in het gebied alsmede op beperkte uitbreidingen. De huidige mogelijkheden van het reeds gevestigde bedrijfsleven zijn over genomen en in beperkte mate verruimd middels ontheffingen.

5.2.2 Maatschappelijke- en recreatieve functies

Het beleid is gericht op het behoud van de bestaande sport-, recreatievoorzieningen en maatschappelijke functies in het gebied. De bestaande functies zijn positief bestemd.

5.2.3 Wonen

Binnen het plangebied bevindt zich een beperkt aantal woningen. Daarnaast is een aantal bedrijven voorzien van een bedrijfswoning. Alle reguliere woningen zijn als zodanig bestemd. De bedrijfswoningen zijn aangeduid op de verbeelding.Het mogelijk maken van nieuwe bedrijfswoningen is onder andere op basis van het gemeentelijk en het provinciaal beleid niet wenselijk en derhalve niet toegestaan in onderhavig plan. De bestaande bedrijfswoningen zijn aangeduid als 'bedrijfswoning' en daarmee positief bestemd.

Maximale inhoud woningen

In het vigerende bestemmingsplan is er geen maximum inhoudsmaat opgenomen voor woningen. De provincie ziet een deel van het gebied als buitenstedelijk gebied waardoor er een inhoudsmaat moet worden opgenomen, om te voldoen aan de Verordening ruimte. De maximale inhoud van woningen in Schaapsloop 2 is 600 m3, hiermee wordt aangesloten op het bestemmingsplan Buitengebied. Echter, er zijn woningen in dit gebied die groter zijn dan 750 m3. Deze woningen zijn uitgezonderd van deze regeling. Daarnaast is voorzien in een afwijking tot maximaal van 750 m3, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Een van deze voorwaarden is dat er een impuls gegeven moet worden aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. Door deze voorwaarde op te nemen wordt er tevens aan de Verordening ruimte voldaan.

5.2.4 Seksinrichtingen

Vestiging van seksinrichtingen wordt binnen het plangebied uitgesloten. Momenteel zijn er geen seksinrichtingen gevestigd en deze zijn ook niet gewenst.

5.2.5 Verkeer en parkeren

Gebieden met de bestemming Verkeer dienen zoveel mogelijk ingericht te zijn volgens de principes van Duurzaam Veilig. Deze principes zijn omschreven door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De CROW heeft hier richtlijnen voor opgesteld onder de naam Duurzaam Veilig Verkeer. In de gemeente Valkenswaard dienen deze richtlijnen van het CROW gevolgd te worden. Daarnaast heeft de gemeente haar eigen "Standaard detailboek" waarin een aantal specifieke verkeersvoorzieningen omschreven staan m.b.t. vormgeving, maatvoering en materiaal gebruik. Bij verkeerskundige ontwikkelingen in het plangebied dient men zich hieraan te conformeren.

Voor wat betreft bestaande verkeerstructuur is deze als zodanig bestemd in voorliggend bestemmingsplan. Binnen deze verkeersbestemming is herinrichting mogelijk. Eveneens is binnen de bestemming Verkeer de mogelijkheid geboden voor het houden van evenementen.

Parkeren in het plangebied vindt plaats op eigen terrein.

5.2.6 Nieuwe bouwlocaties

Het bestemmingsplan is conserverend van karakter, wat inhoudt dat de bestaande, feitelijke situatie in het plan wordt vastgelegd. Uitzondering hierop vormen illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Stedenbouwkundige of ruimtelijke initiatieven zijn niet mogelijk gemaakt.