direct naar inhoud van 4.2 Bestaande functionele kwaliteit
Plan: Schaapsloop 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPschaapsloop2-VA01

4.2 Bestaande functionele kwaliteit

Het bedrijventerrein Schaapsloop is te karakteriseren als een gemengd terrein met een bovenlokaal karakter, waar de sectoren metaalproducten- en machine-industrie, transportmiddelen en bouwnijverheid domineren. Er zijn nog enkele braakliggende kavels in handen van projectontwikkelaars.

Woonfunctie

Binnen het plangebied bevinden zich een beperkt aantal woningen. Daarnaast is een aantal bedrijven voorzien van een bedrijfswoning. Alle reguliere woningen (aangegeven in onderstaande tabel) zijn als zodanig bestemd. De bedrfijswoningen zijn aangeduid op de verbeelding. Het mogelijk maken van nieuwe bedrijfswoningen is onder andere op basis van het gemeentelijk en het provinciaal beleid niet wenselijk en derhalve niet toegestaan in onderhavig plan. De bestaande bedrijfswoningen zijn aangeduid als 'bedrijfswoning' en daarmee positief bestemd.

Adres  
De Sil 7  
De Sil 9  
Kluizerdijk 25  
Maastrichterweg 127  
Maastrichterweg 129  
Maastrichterweg 137  
Maastrichterweg 139  
Maastrichterweg 141  
Maastrichterweg 145  
Maastrichterweg 151  
Maastrichterweg 153  
Zeelbergseweg 20  

Aan-huis-verbonden beroepen

Tot de woonfunctie worden ook de aan-huis-verbonden beroepen gerekend. Uitgangspunt hierbij is dat de woonfunctie primair in stand dient te blijven en dat extra bouwmogelijkheden voor deze aan-huis-verbonden-beroepen in beginsel niet zijn toegestaan. De aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn direct toegestaan. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de parkeersituatie goed is geregeld en dat het beroep of de bedrijfsmatige activiteit uitsluitend door de hoofdbewoner(s) wordt uitgeoefend.

Mantelzorg

Het wordt van groot belang geacht dat hulpverlening door naasten daadwerkelijk plaats kan vinden in de eigen woonomgeving. Dit betekent dat ook de ruimtelijke mogelijkheden hiervoor aanwezig moeten zijn. Daarom wordt middels voorliggend plan het wonen ten behoeve van de mantelzorg in vrijstaande en aangebouwde bijgebouwen middels een afwijking toegestaan.

Bedrijventerrein

Op het bedrijventerrein is een mix van bedrijven gevestigd. Er is op het terrein nauwelijks leegstand. Gelet op de woonbebouwing in de omgeving dient voorkomen te worden dat overlast veroorzaakt wordt voor de woonomgeving door de vestiging van nieuwe bedrijven in een te hoge categorie. Daarom is in het bestemmingsplan een inwaartse zonering toegepast waarmee de te vestigen bedrijfscategorie is afgestemd op de afstand tot de woonbebouwing in de omgeving. In paragraaf 4.3.6 wordt nader ingegaan op de toegepaste zonering.

Agrarisch

Binnen het plangebied is op diverse locaties sprake van agrarische gronden. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de in het plangebied voorkomende agrarische gronden.

Adres   Gebruik  
Tussen Maastrichterweg 145 en 151   Agrarisch  
Ten zuiden van Maastrichterweg 153   Agrarisch  

Dienstverlening en kantoren

Binnen het plangebied is op diverse locaties sprake van dienstverlende bedrijvigheid. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de in het plangebied voorkomende dienstverlende bedrijven.

Adres   Gebruik  
Kluizerdijk 1   Dienstverlening  
Dragonder 1 en 3   Dienstverlening  
Parallelweg Oost 21   Dienstverlening  
Parallelweg Oost 23 tot/met 29   Dienstverlening  
Parallelweg Oost 29   Dienstverlening  
Parallelweg Oost 31 tot/met 37   Dienstverlening  

Maatschappelijk

In het zuiden van het plangebied komt een maatschappelijke functie voor, de begraafplaats aan de Sil 17.

Verkeer en parkeren

Voor wat betreft verkeer is de bestaande verkeersstructuur als zodanig bestemd in voorliggend bestemmingsplan. Parkeren in het plangebied vindt zowel plaats op eigen terrein als op de openbare weg.