direct naar inhoud van 3.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Schaapsloop 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPschaapsloop2-VA01

3.4 Gemeentelijk beleid

3.4.1 Structuurvisie Valkenswaard

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente Valkenswaard gestart met het opstellen van een nieuwe Structuurvisie. Een update van de StructuurvisiePlus uit 2003 is benodigd omdat een aantal zaken al ontwikkeld of uitgevoerd zijn en er nieuwe aandachtspunten op de agenda zijn gekomen. Ook heeft de gemeente op diverse punten nieuw beleid geformuleerd en beleidslijnen herzien. Tenslotte ontbreekt een uitvoeringsprogramma.

De Structuurvisie Valkenswaard deel A nieuwe stijl is in juli 2012 vastgesteld. Dit deel van de structuurvisie dient als ruimtelijk toetsingskader en visie op hoofdlijnen gericht op de lange termijn. De visie formuleert niet alleen de ontwikkelingskoers voor de lange termijn maar biedt tevens het casco voor concrete projecten en plannen. Het is dus een toetsingskader, maar tegelijkertijd ook een inspiratiekader voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het ruimtelijk- functioneel programma en uitvoeringsplan voor de korte (en middellange)termijn wordt uitgewerkt in deel B.

In deel A van de structuurvisie is een visie beschreven voor de bebouwde kom van Valkenswaard met specifiek aandacht voor het centrum. Het basisbeleid is gericht op een een dynamisch Valkenswaard met aandacht voor cultuurhistorie en Fietsenstallingen op loopafstand van de bestemming. De ambitie is gericht op een kwaliteitsimpuls voor het centrum, waarbij ingezet wrodt op ontwikkelingen die bijdragen aan het in stand houden van het voorzieningenniveau. Daarnaast wordt ingezet op het voorkomen van het toevoegen van detailhandel of dienstverlening buiten bestaande gebieden.

Dit bestemmingsplan is een conserverend plan, wat inhoudt dat nieuwe bebouwingsmogelijkheden niet zijn opgenomen. Op het moment dat afgeweken wordt van dit bestemmingsplan, zal de structuurvisie handvatten kunnen bieden. Als een bepaalde ontwikkeling passend is, kan een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Wel is in het voorliggend plan rekening gehouden met de ambities ten aanzien van het voorkomen van detailhandel of dienstverlening buiten bestaande gebieden door deze mogelijkheden niet te verruimen.

3.4.2 Welstandsbeleid

Voor de gemeente Valkenswaard is een welstandsnota opgesteld die als wettelijke basis dient voor het welstandsbeleid binnen de gemeente. De welstandsnota Valkenswaard is vastgesteld in juni 2004. In de welstandsnota is Valkenswaard ingedeeld in een aantal clusters van gebieden, te weten centra, historische gegroeide gebieden, planmatig ontworpen woongebieden, bedrijfs- en voorzieningenlocaties en groengebieden. Onderhavig bestemmingsplan behoort tot de Bedrijventerreinen.

De bedrijventerreinen (waaronder Schaapsloop 2) zijn aangewezen als een gebied met een neutrale betekenis. Het gebied heeft zich ontwikkeld in verschillende perioden. Over het algemeen kenmerkt de bebouwing zich door vrij forse bedrijfspanden met een sterk afwisselend karakter. Het ruimtelijke kwaliteitsbeleid is gericht op het handhaven van de basiskwaliteit.