direct naar inhoud van Artikel 14 Leiding - Riool
Plan: Schaapsloop 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPschaapsloop2-VA01

Artikel 14 Leiding - Riool

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van een ondergrondse rioolleiding met een vrijwaringszone ter breedte van 5 meter aan weerszijden van de hartlijn van de leiding;

14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen
 • a. Op of in de in 14.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bedoelde leiding(en) worden gebouwd.
 • b. Bouwwerken ten behoeve van de andere op deze gronden geldende bestemming(en), zijn uitsluitend toelaatbaar indien de belangen in verband met de betrokken leiding(en) zich hier niet tegen verzetten en het bevoegd gezag hierover tijdig tevoren schriftelijk advies heeft ingewonnen bij de betrokken leidingbeheerder(s).

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

14.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
14.3.1 Verboden werken en werkzaamheden

Het is verboden op of in de in artikel 14.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het oprichten van enig bouwwerk;
 • b. b.het aanbrengen van hoogopgaande en/of diepwortelende beplanting, waaronder bijvoorbeeld rietbeplanting;
 • c. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
 • d. het verrichten van grondroeractiviteiten (b.v. het aanbrengen van rioleringen, kabels, leidingen en drainage) anders dan normaal spit- en ploegwerk;
 • e. diepploegen;
 • f. het aanbrengen van gesloten verhardingen;
 • g. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
 • h. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen;
 • i. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen;
 • j. het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair.
14.3.2 Toegestane werken en werkzaamheden


Het verbod als bedoeld in artikel 14.3.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:

 • a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • b. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
 • c. gericht zijn op het normale onderhoud en beheer van deze gronden.
14.3.3 Toetsingscriterium bij vergunningverlening

De werken en/of werkzaamheden als bedoeld in artikel 14.3.1 zijn slechts toelaatbaar indien en voor zover dit niet strijdig is met de belangen van de leiding.

14.3.4 Adviesprocedure

Alvorens omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 14.3.1 te beslissen, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen werken en/of werkzaamheden de belangen in verband met de leiding niet onevenredig worden geschaad en welke voorwaarden dienen te worden gesteld ter voorkoming van eventuele schade.

14.3.5 Strafbaar feit

Overtreding van het verbod van artikel 14.3.1 is een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 1a van de Wet op de economische delicten.