direct naar inhoud van 5.3 Beeldkwaliteit
Plan: Schaapsloop 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPschaapsloop1-VA01

5.3 Beeldkwaliteit

Het plangebied is in de welstandsnota specifiek aangegeven als bedrijventerrein en als groengebied. Het bedrijventerrein is aangewezen als een gebied met een neutrale betekenis. Het welstandstoezicht is met name gericht op het handhaven van de basiskwaliteit. Het groengebied (P 1.3 Wandelpark De Schaapsloop) is aangewezen als een gebied met een cruciale betekenis.

Bedrijventerrein (B 1.2 Leenderweg / Schaapsloop 1)

De meeste bedrijventerreinen in de gemeente Valkenswaard hebben weinig allure en uitstraling en worden vaak gekarakteriseerd met een rommelig uiterlijk. De randen van de recentelijk aangelegde bedrijventerreinen vormen hier op een enigszins positieve uitzondering. Het beleid is er dan ook op gericht de uitstraling van de terreinen waar mogelijk te verbeteren door middel van het streven naar architectonische variatie en kwaliteit en naar herinrichting van de openbare ruimte. Hierbij dient extra aandacht aan de randen, die het aanzicht van het terrein vormen, te worden besteed.

Groengebied (P 1.3 Wandelpark De Schaapsloop)

Het park herbergt belangrijke natuurwaarden en vormt een belangrijke schakel voor de groenstructuur van de kern. Het groene karakter en de prominente ligging aan doorgaande wegen maken de parken, waaronder het park in voorliggend plangebied, duidelijk herkenbaar binnen de bebouwde kom van Valkenswaard. Vanwege de prominente ligging en de fraaie groene en landschappelijke uitstraling is het tweede welstandsniveau: zorgvuldige afstemming, van toepassing. In dat kader is het welstandstoezicht hoofdzakelijk gericht op het behoud en uitstraling van deze gebieden in samenhang met de landschappelijke, natuurlijke, ecologische en cultuurhistorische waarden in een parkachtige setting. Bij nieuwe ontwikkelingen dient zorgvuldige afstemming gezocht te worden bij dit karakter. Belangrijke aandachtspunten hierbij vormen de oorspronkelijke bouwstijl en architectuur, cultuurhistorische en landschappelijke waarden, relatie van het bouwwerk met de landschappelijke omgeving en groenstructuren, besloten en openheid van het gebied en de zichtbaarheid van het bouwwerk vanaf de openbare ruimte.