direct naar inhoud van 4.2 Bestaande functionele kwaliteit
Plan: Schaapsloop 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPschaapsloop1-VA01

4.2 Bestaande functionele kwaliteit

Het bedrijventerrein Schaapsloop is een regionaal gemengd terrein. Op het bedrijventerrein Schaapsloop I is voornamelijk het MKB-bedrijfsleven gevestigd (95% van de vestigingen), hetgeen niet wegneemt dat er ook enkele grote(re) vestigingen (100-499 banen) -en zeer grote vestigingen (500 banen en meer) zijn. De 5% grote tot zeer grote bedrijven zijn goed voor bijna 60% van de werkgelegenheid op Schaapsloop I.

Woonfunctie

Binnen het plangebied bevindt zich een beperkt aantal woningen. Daarnaast is een aantal bedrijven voorzien van een bedrijfswoning. Alle reguliere woningen (aangegeven in onderstaande tabel) zijn als zodanig bestemd. De bestaande bedrijfswoningen zijn aangeduid als 'bedrijfswoning' en daarmee positief bestemd. Het mogelijk maken van nieuwe bedrijfswoningen is onder andere op basis van het gemeentelijk en het provinciaal beleid niet wenselijk en derhalve niet toegestaan in onderhavig plan.

Adres  
Zandbergstraat 75  
Zandbergstraat 91  
Zandbergstraat 99  
Zandbergstraat 101  
Zeelberg 13  
Zeelberg 15  
Zeelberg 17  
De Vest 33  

Aan-huis-verbonden beroepen

Tot de woonfunctie worden ook de aan-huis-verbonden beroepen gerekend. Uitgangspunt hierbij is dat de woonfunctie primair in stand dient te blijven en dat extra bouwmogelijkheden voor deze aan-huis-verbonden-beroepen in beginsel niet zijn toegestaan. De aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn direct toegestaan. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de parkeersituatie goed is geregeld en dat het beroep of de bedrijfsmatige activiteit uitsluitend door de hoofdbewoner(s) wordt uitgeoefend.

Mantelzorg

Het wordt van groot belang geacht dat hulpverlening door naasten daadwerkelijk plaats kan vinden in de eigen woonomgeving. Dit betekent dat ook de ruimtelijke mogelijkheden hiervoor aanwezig moeten zijn. Daarom wordt middels voorliggend plan het wonen ten behoeve van de mantelzorg in vrijstaande en aangebouwde bijgebouwen middels een afwijking toegestaan.

Bedrijventerrein

Op het bedrijventerrein is een mix van bedrijven gevestigd. Er is op het terrein nauwelijks leegstand. Op het bedrijventerrein Schaapsloop I hebben achtereenvolgens de sectoren Industrie, Handel en Commerciële Diensten de meeste banen. Gelet op de woonbebouwing in de omgeving dient voorkomen te worden dat overlast veroorzaakt wordt voor de woonomgeving door de vestiging van nieuwe bedrijven in een te hoge categorie. Daarom is in het bestemmingsplan een inwaartse zonering toegepast waarmee de te vestigen bedrijfscategorie is afgestemd op de afstand tot de woonbebouwing in de omgeving. In paragraaf 4.3.6 wordt nader ingegaan op de toegepaste zonering.

Maatschappelijk

Op het bedrijventerrein komt een maatschappelijke functie voor te weten blokhut “De Wolberg” deze is in gebruik door de scouting.

Recreatie en sport

In het oosten van plangebied is hengelvijver De Wetering gelegen en in het zuiden hondenschool De Kempen.

Verkeer en parkeren

Voor wat betreft verkeer is de bestaande verkeersstructuur als zodanig bestemd in voorliggend bestemmingsplan. Parkeren in het plangebied vindt zowel plaats op eigen terrein als op de openbare weg.