direct naar inhoud van Artikel 9 Sport
Plan: Schaapsloop 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPschaapsloop1-VA01

Artikel 9 Sport

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportterreinen, sportieve en recreatieve doeleinden en daarbijbehorende voorzieningen, waaronder mede begrepen ondergeschikte horecabedrijven (kantines) en kleinschalige detailhandel;
 • b. een sportveld uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sportveld';

met de daarbijbehorende:

 • c. gebouwen;
 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • e. erven en terreinen;
 • f. in- en uitritten;
 • g. evenementen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • k. wegen en paden.
9.2 Bouwregels

Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 9.1 omschreven bestemmingen, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

9.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. het bebouwingspercentage van het bouwperceel mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven;
 • c. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3 meter.
9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt 1 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen gelegen op een afstand van 1,5 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw en niet grenzend aan de openbare weg, bedraagt 2 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte voor vlaggenmasten bedraagt 6 meter;
 • d. de maximale bouwhoogte van tribunes bedraagt 6 meter;
 • e. de maximale bouwhoogte van lichtmasten bedraagt 18 meter;
 • f. de maximale bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter.