direct naar inhoud van Artikel 11 Verkeer
Plan: Schaapsloop 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPschaapsloop1-VA01

Artikel 11 Verkeer

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en pleinen;
 • b. voet- en fietspaden en parkeervoorzieningen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. een bezinepomp ten behoeve van het bijbehorende bedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - benzinepomp voor bedrijf;

met de daarbijbehorende:

 • e. gebouwen;
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • g. evenementen;
 • h. terrassen, behorende bij een aansluitende horecabestemming;
 • i. geluidwerende voorzieningen;
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. speelvoorzieningen;
 • l. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
11.2 Bouwregels

Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 11.1 omschreven bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

11.2.1 Gebouwen
 • a. fietsenstallingen, waarbij de bouwhoogte maximaal 3 meter bedraagt.
11.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
 • a. bouwwerken die gerekend worden tot de specifieke uitrusting van een weg, mits de bebouwing van geringe afmetingen is en met uitzondering van verkoop en/of afleverpunten voor motorbrandstoffen;
 • b. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een maximale bouwhoogte van 3 meter;
 • c. in afwijking van lid a zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - benzinepomp voor bedrijf' overkappingen toegestaan ten behoeve van verkoop en/of afleverpunten voor motorbrandstoffen, waarbij de bouwhoogte maximaal 6 meter bedraagt.