direct naar inhoud van 5.3 Beeldkwaliteit
Plan: Mozaïek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPmozaiek-VA01

5.3 Beeldkwaliteit

Het plangebied is in de welstandsnota specifiek aangegeven als gemengde bebouwing Valkenswaard, historisch bebouwingslint en open agrarisch gebied. Voor het gebied 'gemengde bebouwing' geldt een neutrale betekenis. Deze gebieden hebben over het algemeen slechts een beperkte betekenis voor de openbare ruimte. Voor deze gebieden geldt dat zonder al te veel problemen afwijkingen van de bestaande ruimtelijke structuur of ingrepen in de architectuur kunnen worden verdragen. Het ruimtelijke kwaliteitsbeleid dient gericht te zijn op het handhaven van de basiskwaliteit en vraagt een normale inspanning.

Het 'historisch bebouwingslint' is van cruciale betekenis voor het totaalbeeld van de kern en het landschap. Aan het beeld van deze bebouwingslinten is de ontstaansgeschiedenis van de gemeente binnen de oorspronkelijke landschappelijke omgeving af te lezen. Veel van deze bebouwingslinten zijn opgenomen in nieuwe wijken. In deze gebied is sprake van extra bescherming gericht op consolidatie van de historische context.

Het 'open agrisch gebied' is aangewezen als gebied met een zorgvuldige afweging. Gebieden die om een zorgvuldige afstemming vragen van nieuwe bouwkundige ingrepen vallen onder dit niveau. Bij nieuw te ontwikkelen gebieden is een bijzondere karakteristiek gewenst. Het ruimtelijk kwaliteitsbeleid dient gericht te zijn op behoud, herstel of verbetering van waardevolle elementen en structuren. De extra inspanning die geleverd dient te worden is tot voordeel van de ruimtelijke kwaliteit. Behoud of herstel van waardevolle elementen of structuren met de mogelijkheid om gericht nieuwe elementen toe te voegen ter versterking van de karakteristiek vormen uitgangspunt van het welstandsbeleid in deze gebieden.