direct naar inhoud van 3.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Mozaïek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPmozaiek-VA01

3.4 Gemeentelijk beleid

3.4.1 Structuurvisie Valkenswaard

In het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is in artikel 2.1 opgenomen dat het voor iedere gemeente verplicht is een vastgestelde structuurvisie te hebben. De gemeente Valkenswaard kent een 'Structuurvisie Plus' uit 2003. Deze structuurvisie vraagt echter om een actualisatie. In het kader van de Wet ruimtelijke ordening heeft de gemeente Valkenswaard een nieuwe Structuurvisie opgesteld.

De structuurvisie kent twee doelen, namelijk enerzijds een ruimtelijk toetsingskader en visie op hoofdlijnen voor de lange termijn en anderzijds bevat de structuurvisie een ruimtelijk- functioneel programma en uitvoeringsplan voor de korte (en middellange) termijn.

Valkenswaard heeft een toekomstvisie opgesteld. Hiermee geeft ze richting aan de toekomst van Valkenswaard naar 2030. De wijze hoe daar ruimtelijk invulling aan is gegeven, staat beschreven in de verschillende thema's zoals die volgen uit de toekomstvisie, namelijk bestuur, wonen, werken, vrije tijd en welzijn. Er is antwoord gegeven op de volgende drie vragen.

 • Wat is de huidige situatie?
 • Wat is onze ambitie?
 • Wat gaan we daarvoor doen?

Deze thema's kunnen echter niet los van elkaar worden gezien. Immers, de ruimte is schaars en het is van belang rekening te houden met de verschillen tussen de verschillende gebieden. Daarom is ook voor de specifieke gebieden (te weten: het stedelijk gebied, de uitbreidingen en het buitengebied) aangegeven wat onze ambities zijn. Dit doet de gemeente door een onderscheid te maken in wenselijkheid van ontwikkeling, namelijk:

 • basisbeleid: dit zijn ontwikkelingen die mogelijk moeten zijn
 • ambitie: dit zijn ontwikkelingen die de gemeente wil realiseren
 • kansen benutten: dit zijn ontwikkelingen die zouden moeten kunnen
 • voorkomen: dit zijn ontwikkelingen die de gemeente wil voorkomen.

Uiteindelijk wordt de structuurvisie ingezet als:

 • procesinstrument: hiermee is het mogelijk om onderlinge beleidsontwikkelingen af te stemmen, het biedt een kader voor nadere uitwerking van beleid, het is een communicatiemiddel en het document biedt duidelijkheid over proces en procedureafspraken.
 • Juridisch instrument: de structuurvisie is een basis om op publiekrechtelijk en privaatrechtelijk sturing te geven aan ruimtelijke ontwikkelingen.
 • financieel instrument: voor de totale financiering van het beleid is het van belang dat de gemeente een structuurvisie heeft, waarin de verschillende projecten (financieel) aan elkaar gekoppeld worden.

Het basisbeleid voor woonwijken is dat nieuwe ontwikkelingen moeten aansluiten bij de bestaande omgeving. Het algemene uitgangspunt bij eventuele nieuwe inbreidingsmogelijkheden is dat de ontwikkeling dient aan te sluiten bij de bestaande omgeving. Bij inbreiding in woonwijken is het 'dorps' bouwen uitgangspunt. Dit kan invulling krijgen door kleinschaligheid, diversiteit in de bebouwing en geleidelijke overgangen.

Naast de reeds in ontwikkeling zijnde inbreidingslocaties zijn er nog mogelijkheden voor inbreiding op plekken waar nu nog bedrijvigheid is. Bedrijvigheid in de woonomgeving, met uitzondering van de kleinere (startende) bedrijven en het beroep aan huis, is over het algemeen niet gewenst en het verdient de voorkeur om deze uit te plaatsen. Deze locaties komen voor herontwikkeling in aanmerking op het moment dat een bedrijf zich elders vestigt of ophoudt te bestaan.

Dit bestemmingsplan is een conserverend plan, wat inhoudt dat nieuwe bebouwingsmogelijkheden niet zijn opgenomen. Op het moment dat afgeweken wordt van dit bestemmingsplan, zal de structuurvisie handvaten kunnen bieden. Als een bepaalde ontwikkeling passend is, kan een afzonderlijke procedrue worden doorlopen om de ontwikkeling mogelijk te maken.

3.4.2 Wijkontwikkelingsplan

De gemeente Valkenswaard heeft voor diverse gebieden een wijkontwikkelingsplan opgesteld. Een wijkontwikkelingsplan beschrijft een toekomstvisie voor de wijk op basis van de inzichten van de huidige situatie, met daarin opgenomen inspanningen en acties om die visie te bereiken.

Wijkontwikkelingsplannen zijn opgesteld voor Dommelen Noord en Het Gegraaf. Voor Borkel en Schaft geldt een IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelingsplan). Woonservicezones worden opgesteld voor de wijken Geenhoven en Hoge Akkers. Het betreffende plangebied ligt niet in een van de wijken waar een wijkontwikkelingsplan geldt of een woonservicezone wordt opgezet.

3.4.3 Gemeentelijk woningbouwbeleid

In 2009 is een Woningmarktonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek had tot doel de ontwikkeling van de woningbehoefte tot 2020 in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin in kaart te brengen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een woningbouwprogramma opgesteld. Enkele conclusies uit het onderzoek:

 • het aantal huishoudens groeit met circa 7% door de afname van het aantal personen per huishouden;
 • gezinnen nemen wat betreft aandeel en aantal af, maar blijft in absolute zin een grote groep huishoudens. De vergrijzing zet duidelijk in. Daarnaast blijkt uit het verleden dat jongeren wegtrekken uit Valkenswaard;
 • woningbehoefteprognose tot en met 2020 is 1.280 woningen. De woningbehoefte voor de komende jaren wordt bepaald door twee factoren:
  • 1. de verwachte huishoudensgroei (790 woningen);
  • 2. de inloop van het (eventuele) woningtekort (250 woningen);
 • naast reguliere woningen, ligt er een forse opgave in de bouw van nultredenwoningen en is er een behoefte naar zorgwoningen.

Dit bestemmingsplan is gericht op het behoud van de bestaande woningvoorraad. Toevoeging van extra woningen is in dit bestemmingsplan niet aan de orde.

3.4.4 Welstandsbeleid

Voor de gemeente Valkenswaard is een welstandsnota opgesteld die als wettelijke basis dient voor het welstandsbeleid binnen de gemeente. De welstandsnota Valkenswaard is vastgesteld in juni 2004. In de welstandsnota is Valkenswaard ingedeeld in een aantal clusters van gebieden, te weten centra, historische gegroeide gebieden, planmatig ontworpen woongebieden, bedrijfs- en voorzieningenlocaties en groengebieden. Onderhavig bestemmingsplan behoort tot de gronden aangewezen als gemengde bebouwing Valkenswaard, historisch bebouwingslint en open agrarisch gebied (afbeelding 6).

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPmozaiek-VA01_0006.jpg"

Afbeelding 6: Uitsnede kaart Welstandsbeleid

Gemengde bebouwing Valkenswaard

Het plangebied is in de welstandsnota specifiek aangegeven als gemengde bebouwing Valkenswaard. Voor dit gebied geld een neutrale betekenis. Deze gebieden hebben over het algemeen slechts een beperkte betekenis voor de openbare ruimte. Voor deze gebieden geldt dat zonder al te veel problemen afwijkingen van de bestaande ruimtelijke structuur of ingrepen in de architectuur kunnen worden verdragen. Het ruimtelijke kwaliteitsbeleid dient gericht te zijn op het handhaven van de basiskwaliteit en vraagt een normale inspanning.

Histrorische Bebouwinslint

Het 'historisch bebouwingslint' is van cruciale betekenis voor het totaalbeeld van de kern en het landschap. Aan het beeld van deze bebouwingslinten is de ontstaansgeschiedenis van de gemeente binnen de oorspronkelijke landschappelijke omgeving af te lezen. Veel van deze bebouwingslinten zijn opgenomen in nieuwe wijken. In deze gebied is sprake van extra bescherming gericht op consolidatie van de historische context.

Open agrarisch gebied

Het 'open agrisch gebied' is aangewezen als gebied met een zorgvuldige afweging. Gebieden die om een zorgvuldige afstemming vragen van nieuwe bouwkundige ingrepen vallen onder dit niveau. Bij nieuw te ontwikkelen gebieden is een bijzondere karakteristiek gewenst. Het ruimtelijk kwaliteitsbeleid dient gericht te zijn op behoud, herstel of verbetering van waardevolle elementen en structuren. De extra inspanning die geleverd dient te worden is tot voordeel van de ruimtelijke kwaliteit. Behoud of herstel van waardevolle elementen of structuren met de mogelijkheid om gericht nieuwe elementen toe te voegen ter versterking van de karakteristiek vormen uitgangspunt van het welstandsbeleid in deze gebieden.