direct naar inhoud van Artikel 8 Groen
Plan: Mozaïek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPmozaiek-VA01

Artikel 8 Groen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. plantsoenen, parken, groenstroken en andere groenvoorzieningen;
  • b. bermen;
  • c. speelvoorzieningen;
  • d. extensieve dagrecreatie;


met de daarbijbehorende:

  • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  • f. voet- en fietspaden;
  • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
  • h. evenementen.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Bouwwerken

Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan ten behoeve van de in artikel 8.1 lid a, b en c omschreven bestemmingen met een maximale hoogte van 5 meter.

8.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik of doen of laten gebruiken van de gronden en bouwwerken voor uitritten ter ontsluiting van aangrenzende percelen.

8.4 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 8.3 ten behoeve van uitritten ter ontsluiting van aangrenzende percelen, mits

  • a. het groen als bedoeld in artikel 8.1 lid a in overwegende mate gehandhaafd en als zodanig herkenbaar blijft;
  • b. de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt.