Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Maastrichterweg 249, Equidome Topsport
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPmaastrichtrwg249-VA01

Artikel 4 Groen

 
4.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. plantsoenen, parken, groenstroken en andere groenvoorzieningen;
b. bermen;
c. speelvoorzieningen;
d. extensieve dagrecreatie;
 
met de daarbijbehorende:
 
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
f. evenementen;
g. voet- en fietspaden;
h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
 
4.2 Bouwregels
 
4.2.1 Bouwwerken
Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan ten behoeve van de in artikel 4.1 lid a, b, c en e omschreven bestemmingen met een maximale hoogte van 5 meter.
 
4.3 Specifieke gebruiksregels
 
Tot een strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van de gronden voor uitritten ter ontsluiting van aangrenzende percelen.
 
4.4 Afwijken van de gebruiksregels
 
Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 4.3 ten behoeve van uitritten ter ontsluiting van aangrenzende percelen, mits:
a. het groen als bedoeld in artikel 4.1 lid a en b in overwegende mate gehandhaafd en als zodanig herkenbaar blijft;
b. de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een parkeerdruk in de buurt.