Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Maastrichterweg 249, Equidome Topsport
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPmaastrichtrwg249-VA01

Artikel 11 Algemene wijzigingsregels

 
11.1 Ten behoeve van het omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning
 
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van het omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning, met inachtneming van het volgende:
a. de agrarische functie van de bedrijfswoning is niet langer noodzakelijk;
b. het nieuwe bestemmingsvlak wordt beperkt tot een maximum van 1.000 m²;
c. overtollige bebouwing wordt gesloopt;
d. de nieuwe woning dient milieutechnisch inpasbaar te zijn;
e. er mogen geen onevenredige beperkingen voor omliggende, bestaande agrarische bedrijven optreden (dit betreft zowel de bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden).
 
11.2 Ten behoeve van het omzetten van een (agrarische bedrijfs-)woning naar een plattelandswoning
 
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van het omzetten van een agrarische bedrijfswoning, bedrijfswoning of woning naar een plattelandswoning, met inachtneming van het volgende:
a.de wijzigingsbevoegdheid wordt uitsluitend toegepast indien de bedrijfswoning in gebruik is als burgerwoning en het bedrijf waartoe de bedrijfswoning behoort de bedrijfsactiviteiten niet heeft beëindigd;
b. er dient sprake te zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat;
c. ten hoogste 1.000 m² van de te wijzigen bestemming wordt gewijzigd middels het opnemen van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - plattelandswoning';
d. het gezamenlijk bebouwingsoppervlak aan bijbehorende bouwwerken niet meer bedraagt dan 100 m²;
e. de agrarische functie van de bedrijfswoning is niet langer noodzakelijk.
 
11.3 Wijzigingsbevoegdheid t.b.v. natuur
 
Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen met dien verstande dat bestemmingen gewijzigd kunnen worden in de bestemming Natuur met dien verstande dat:
a. de eventueel aanwezige agrarische bedrijvigheid is of zal worden beëindigd;
b. er geen onevenredige beperkingen optreden voor omliggende, bestaande agrarische bedrijven (dit betreft zowel de bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden);
c. natuurontwikkeling zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden;
d. dat het wijzigingsplan economisch uitvoerbaar is;
e. verhaal van gemeentelijke (plan-)kosten is zekergesteld.