direct naar inhoud van 5.4 Verkeer en parkeren
Plan: Kloosterpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01

5.4 Verkeer en parkeren

Het plangebied sluit aan op de Luikerweg, de Molenstraat en het Kloosterplein. Op het Kloosterplein wordt een nieuwe weg aangelegd tussen de Molenstraat en de Maastrichterweg. De hoofdontsluiting van de te realiseren parkeerkelder komt uit op deze weg. Wanneer sprake zal zijn van een hotel zou een deel van de parkeerkelder ontsloten kunnen worden vanaf de Luikerweg. Dit betreft dan een ondergeschikte entree, bijvoorbeeld alleen voor hotelgasten. Het realiseren van één grote parkeerkelder is van belang om de kwaliteiten van het plan in zijn omgeving zoveel mogelijk te benutten.

De nieuwe weg tussen de Maastrichterweg en de Molenstraat is voor het autoverkeer enkel toegankelijk vanaf de Maastrichterweg. De aansluiting op de Molenstraat wordt afgesloten en wordt alleen in bijzondere gevallen zoals bij evenementen opengesteld. Dit ter voorkoming van extra verkeersbewegingen op de Molenstraat.

Bij de inrichting van het Kloosterplein zal rekening gehouden worden met de huidige corsobouwplaats ter plaatse van de nieuwe ontsluitingsweg. Gedurende een periode van 3 maanden per jaar zal het verkeer om de opbouwlocatie heen geleid worden.

De Maastrichterweg heeft ter hoogte van het plangebied momenteel een intensiteit van 2138 motorvoertuigen per etmaal vanaf het Kloosterplein naar het zuiden en 2288 motorvoertuigen per etmaal vanaf het Kloosterplein naar het noorden. De verkeersaantrekkende werking van het bouwplan en de parkeerkelder kan beschreven worden op basis van de CROW-publicatie nr. 256 'Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden'. Uit de publicatie blijkt dat voor de ontwikkeling gerekend kan worden met het kengetal van 7,0 motorvoertuigbewegingen per woning per werkdagetmaal. Het aantal motorvoertuigbewegingen per weekdag bedraagt 90% van de werkdagetmaalwaarde, een correctie in verband met zaterdag en zondag. Het plan voorziet in de realisatie van circa 107 woningen en maximaal 800 m2 commerciële ruimten. Voor de woningen betekent dit een verkeersaantrekkende werking van 674 verkeersbewegingen per etmaal (107 x 7 x 0,9). Er van uitgaande dat het verkeer zich gelijkwaardig zal verdelen over het zuidelijk en het noordelijk deel van de Maastrichterweg, betekent dit een toename van 337 verkeersbewegingen per wegvak (+ 15 %). Hier komt nog een kleine toename bij vanuit de commerciële ruimten. De Maastrichterweg kan deze verkeerstoename goed opvangen. De toename van het aantal verkeersbewegingen zal niet leiden tot een verslechtering van de verkeersveiligheid. Voor een weg zoals de Maastrichterweg is een intensiteit tot 4.000 motorvoertuigen per etmaal goed mogelijk.

De openbare ruimte tussen de woonblokken is niet toegankelijk voor autoverkeer en vrij van parkeerplaatsen. Het betreft hier een verblijfsgebied voor langzaamverkeer. Door de situering van het nieuwe gebouw op het binnenplein worden er routes gerealiseerd voor langzaamverkeer langs de pastorietuin en over het nieuwe plein. Er is een rechtstreekse verbinding naar de Markt door een opening in de bebouwing aan de Luikerweg.

Ten aanzien van parkeren wordt uitgegaan van de voorgeschreven normen vanuit de beleidsnota 'Parkeernormering' van de gemeente Valkenswaard. Het plangebied valt binnen het gebied 'Valkenswaard Schil'. In onderstaande tabel zijn de parkeernormen aangegeven die voor het plangebied gelden.

Appartement 60 < m2   1,4 pp/woning  
Appartement 60 – 125 m2   1,6 pp/woning  
Appartement > 125 m2   1,7 pp/woning  
Seniorenwoning   1,0 pp/woning  
Serviceflat / aanleunwoning   0,45 pp/woning  
Kantoren met baliefunctie   2,55pp/100 m2 BVO  
Kantoren zonder baliefunctie   1,55 pp/100 m2 BVO  
Maatschappelijke dienstverlening
(arts / therapeut)  
1,75 pp/behandelkamer  
Horeca, café / cafetaria   5,0 pp/100 m2 BVO  
Restaurant   9,0 pp/100 m2 BVO  
Hotel   1 pp / kamer  

Tabel parkeernormen

De beleidsnota biedt ruimte om bij de berekening van de parkeerbehoefte de bestaande parkeerbehoefte in mindering te brengen. Daarnaast zijn mogelijkheden opgenomen voor gecombineerd gebruik van parkeerplaatsen, bijvoorbeeld bij een combinatie van woningen en kantoren.

De exacte invulling van de woningtypen en de commerciële ruimten is niet bekend. Op basis van het definitieve bouwplan zal een exacte berekening moeten worden gemaakt. Hierbij moet het aantal parkeerplaatsen binnen het plangebied voldoen aan de parkeernormen zoals aangegeven in deze paragraaf. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van parkeerplaatsen in de omgeving. Deze parkeerplaatsen zullen volledig binnen het plangebied moeten worden gerealiseerd. Dit betekent dat bij de ontwikkeling van het bouwplan de omvang van de parkeerkelder mede bepalend is voor het te realiseren programma.