direct naar inhoud van 3.2 Provinciaal en regionaal beleid
Plan: Kloosterpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01

3.2 Provinciaal en regionaal beleid

Structuurvisie Ruimtelijke Ordening, 2010

Op 1 oktober 2010 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) vastgesteld. De structuurvisie geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025. De provincie kiest daarin voor de verdere ontwikkeling van gevarieerde en aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus en een kennisinnovatieve economie met als basis een klimaatbestendige en duurzame provincie. Ruimtelijke keuzes die invulling geven aan de ruimtelijke kwaliteit en van provinciaal belang zijn:

 • het versterken van regionale contrasten tussen klei, zand en veeontginningen;
 • ontwikkeling van een vitaal en divers platteland;
 • het creëren en behouden van een robuust water en natuursysteem;
 • het realiseren van een betere waterveiligheid door preventie;
 • de koppeling van waterberging en droogtebestrijding;
 • het geven van ruimte voor duurzame energie;
 • de concentratie van verstedelijking;
 • het ontwikkelen van een sterk stedelijk netwerk: Brabantstad;
 • het creëren van groene geledingszones tussen steden;
 • het ontwikkelen van goed bereikbare recreatieve voorzieningen;
 • het ontwikkelingen van economische kennisclusters;
 • internationale bereikbaarheid;
 • de beleefbaarheid van stad en land vanaf de hoofdinfrastructuur.

De Structuurvisie benoemt onder andere gebiedspaspoorten waarin aan de hand van de natuurlijke basis, het ontginningslandschap en het moderne landschap ambities worden geformuleerd. Het plangebied ligt in gebiedspaspoort 'Kempen'. De Kempen wordt gekenmerkt door een kleinschalig mozaïek aan de bovenloop van de beken, rijk aan dennen en eiken. De ambitie voor de Kempen richt zich op het versterken van het groene mozaïeklandschap en het beter verbinden van het landschap met het stedelijk gebied Eindhoven.

De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening is verder uitgewerkt in de Verordening Ruimte. Deze Verordening wordt hierna besproken.

Verordening ruimte 2011

In de Wet ruimtelijke ordening is vastgelegd hoe de bevoegdheden voor de ruimtelijke ordening zijn verdeeld tussen gemeenten, provincies en rijk. Zo is bijvoorbeeld opgenomen dat de provincie regels kan opstellen waarmee een gemeente rekening moet houden bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen. Dit kan de provincie doen middels het opstellen van een 'provinciale planologische verordening'. De provincie Noord-Brabant heeft gekozen voor een 'Verordening ruimte Noord-Brabant', zoals vastgesteld door Provinciale Staten op 17 december 2010.

Het plangebied vormt onderdeel van het bestaand stedelijk gebied van Valkenswaard. Als onderdeel van het bestaand stedelijk gebied is de voorgestane herontwikkeling ten behoeve van woningen, maatschappelijke functies, dienstverlening en horeca passend binnen het provinciaal beleid.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01_0004.jpg"

Verordening Ruimte Noord-Brabant, kaart stedelijke ontwikkeling met aanduiding plangebied

Regionale Woonvisie 2011 – 2020

Op basis van Het Geniale Wonen en het uitgangspunt “lokaal doen wat lokaal kan”, is gekomen tot het volgende voorstel voor de uitdagingen voor het regionale woonbeleid dat uitgewerkt wordt in de Regionale Woonvisie 2011-2020:

 • a. Zuidoost-Brabant als internationale (kennis)economie:
 • creëer woonmilieus (en bind kenniswerkers en bedrijven);
 • oog voor lage-lonen-arbeidsmigranten;
 • b. Sterke steden en vitaal platteland:
 • sorteer voor op krimp;
 • balans tussen verstedelijking en leefbaarheid kleine kernen;
 • c. Herstructurering en transformatie:
 • duurzaam vernieuwen;
 • herbestemming en transformatie.

Het concept van de woonvisie is begin 2012 ter inzage gelegd.

De ontwikkeling van het Kloosterpark sluit aan op de uitgangspunten van de Regionale woonvisie SRE. Het plan draagt bij aan meer wooncapaciteit, het is ontwikkeld op basis van een stedenbouwkundige uitwerking waarvoor een hoge kwaliteit beoogd wordt en de ontwikkeling is specifiek gericht op een doelgroep waarvoor woningbehoefte is. Ten aanzien van de in ontwikkeling zijnde woonvisie 2011 – 2020 sluit het plan niet direct aan. In de nieuwe visie worden uitdagingen geformuleerd die niet direct van toepassing zijn op onderhavig plan.

Regionaal Woningbouwprogramma 2010-2020

Het Regionaal Woningbouwprogramma 2010-2020 is opgesteld door het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en op 17 december 2009 vastgesteld door de regioraad.

In het programma is opgenomen dat de 21 gemeenten van het SRE in de periode 2010-2020 25.840 woningen gaan bouwen, waarvan 7.344 in de sociale sector. Het programma is realistisch en flexibel. In het programma is de daadwerkelijke woningbehoefte van de inwoners van Zuidoost Brabant als uitgangspunt genomen. Jaarlijks wordt geëvalueerd of het programma nog aansluit op de behoeften van de regionale woonconsument. Dit gebeurt door intensieve monitoring, woningmarktonderzoek en het delen van belangrijke informatie over de woningmarkt.

De bouwtaak voor de gemeente Valkenswaard is vastgelegd op 400 woningen voor de periode 2010-2015 en 415 woningen voor de periode 2015-2020. Voor de gehele periode 2010-2020 is de bouwtaak vastgelegd op 815 woningen voor de gemeente Valkenswaard. Voor de stedelijke gemeenten is de afgesproken taakstelling minimaal. Omdat de kernen Valkenswaard en Dommelen deel uitmaken van de subregio 'Stedelijk Gebied', wil het ook een deel van de eventuele extra taak opvangen. Hier geldt ook dat eventuele extra woningen gebaseerd moeten zijn op een reële vraag vanuit de markt. Op basis van de reële vraag die voortkomt uit het woningmarktonderzoek van de gemeente uit 2009 is de lokale taakstelling om tussen 2010 en 2020 1040 woningen toe te voegen. De woningen opgenomen in dit bestemmingsplan zijn opgenomen in het woningbouwprogramma van Valkenswaard.