direct naar inhoud van Artikel 4 Wonen
Plan: Kloosterpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01

Artikel 4 Wonen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. tuinen en erven;
 • c. een aan-huis-verbonden beroep;
 • d. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' op de begane grond dienstverlening, horecabedrijven uit de categorie Horeca 1 t/m 4 en maatschappelijke voorzieningen en op de verdiepingen logies;
 • e. parkeervoorzieningen, bergingen, goederenstalling, en nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • f. gebouwen;
 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • h. erven en terreinen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. waterhuishoudkundige voorzieningen.

4.2 Bouwregels

Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 4.1 omschreven bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

4.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. het hoofdgebouw mag uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan 110, waarvan maximaal 67 woningen buiten de categorie sociale huur mogen vallen;
 • c. gestapelde woningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld';
 • d. de goot- en bouwhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' is aangegeven;
 • e. het aantal bouwlagen boven de maximaal toegestane goothoogte mag maximaal 1 bedragen;
 • f. parkeervoorzieningen zijn uitsluitend toegestaan tot een bouwhoogte van maximaal 1 meter, uitgezonderd toegangen tot de parkeervoorziening waarvoor een bouwhoogte geldt van maximaal 5 meter;
 • g. de bouwhoogte voor niet voor bewoning bestemde gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen mag maximaal 5 meter bedragen.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. Voor het bouwen van erfafscheidingen geldt een maximale bouwhoogte van 3 meter vanaf peil.
 • b. Voor het bouwen van overkappingen geldt een maximale bouwhoogte van 11 meter vanaf peil.
 • c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen, erfafscheidingen of overkappingen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 4 meter mag bedragen.

4.3 Specifieke gebruiksregels
4.3.1 Aan-huis-verbonden beroep

De uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep is toegestaan, mits:

 • a. de hiertoe benodigde vloeroppervlakte maximaal 35 m2 bedraagt;
 • b. degene die de bedrijfsvoering van het aan-huis-verbonden beroep uitoefent, tevens de bewoner van de woning is;
 • c. bij uitoefening van de beroepen van schoonheidsspecialist(e), mani- en/of pedicure en kapper sprake is van ten hoogste 1 arbeidsplaats;
 • d. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van het aan-huis-verbonden beroep.

4.3.2 Gemengd

Ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' is dienstverlening, horecabedrijven uit de categorie Horeca 1 t/m 4 en maatschappelijke voorzieningen toegestaan, mits:

 • a. de totale oppervlakte van horecabedrijven op de begane grond maximaal 400 m2 bedraagt;
 • b. de totale oppervlakte van alle functies op de begane grond maximaal 800 m2 bedraagt;
 • c. de totale oppervlakte aan logies per verdieping maximaal 400 m2 bedraagt.

4.3.3 Gebruiksverbod

Tot een strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor:
  • 1. detailhandelsvoorzieningen;
  • 2. horecabedrijven, kantoren, bankinstellingen en andere bedrijven voor handel en dienstverlening, met dien verstande dat dit niet geldt voor de gronden die ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding 'gemengd';
  • 3. kamerverhuur;
  • 4. seksinrichtingen;

4.4 Afwijken van de gebruiksregels
4.4.1 Afwijken m.b.t. aan-huis-verbonden beroep

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 4.3.1 ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep met een vloeroppervlakte van maximaal 75 m² mits:

 • a. het gebruik geen ernstige c.q. onevenredige hinder voor het woonmilieu oplevert, noch afbreuk doet aan het woonkarakter van de buurt;
 • b. het gebruik de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt;
 • c. het gebruik geen publieksgericht karakter heeft;
 • d. degene die de bedrijfsvoering van het aan huis verbonden beroep uitoefent, tevens de bewoner van de woning is;
 • e. bij uitoefening van de beroepen van schoonheidsspecialist(e), mani- en/of pedicure en kapper sprake is van ten hoogste 1 arbeidsplaats;
 • f. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van het aan-huis-verbonden beroep.

4.4.2 Afwijken m.b.t. kamerverhuur

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 4.3.3 ten behoeve van kamerverhuur, mits:

 • a. het gebruik geen overmatige overlast voor de (woon-)omgeving oplevert;
 • b. het gebruik de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt.