direct naar inhoud van 5.2 Functionele structuur
Plan: Kernwinkelgebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPkernwinkelgebied-VA01

5.2 Functionele structuur

5.2.1 Centrum

Het beleid is gericht op het behoud van de bestaande bedrijven en wonen boven deze bedrijven.

5.2.2 Evenementen

In het kader van voorliggend plan worden de (jaarlijks terugkerende) evenementen, die mogelijk strijdig kunnen zijn met de bestemming van de betreffende gronden, jurisich-planologisch mogelijk gemaakt dit heeft betrekking op de bestemmingen groen en verkeer.

5.2.3 Wonen

De woonfunctie is een van de belangrijkste functie in het plangebied (zie hoofdstuk 4) en blijft in stand. Alle reguliere woningen zijn als zodanig bestemd. Op de horeca-, dienstverling en centrumgronden is het wonen uitsluitend toegestaan op de verdieping en in een aantal gevallen eveneens op de begane grond. Deze situaties zijn aangeduid op de verbeelding.

5.2.4 Seksinrichtingen

Vestiging van seksinrichtingen wordt binnen het plangebied uitgesloten. Momenteel zijn er geen seksinrichtingen gevestigd en deze zijn ook niet gewenst.

5.2.5 Verkeer en parkeren

Gebieden met de bestemming Verkeer dienen zoveel mogelijk ingericht te zijn volgens de principes van Duurzaam Veilig. Deze principes zijn omschreven door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De CROW heeft hier richtlijnen voor opgesteld onder de naam Duurzaam Veilig Verkeer. In de gemeente Valkenswaard dienen deze richtlijnen van het CROW gevolgd te worden. Daarnaast heeft de gemeente haar eigen "Standaard detailboek" waarin een aantal specifieke verkeersvoorzieningen omschreven staan m.b.t. vormgeving, maatvoering en materiaal gebruik. Bij verkeerskundige ontwikkelingen in het plangebied dient men zich hieraan te conformeren.

Voor wat betreft bestaande verkeerstructuur is deze als zodanig bestemd in voorliggend bestemmingsplan. Binnen deze verkeersbestemming is herinrichting mogelijk. Eveneens is binnen de bestemming Verkeer de mogelijkheid geboden voor het houden van evenementen.

Parkeren in het plangebied vindt zowel plaats op eigen terrein als op de openbare weg.

5.2.6 Nieuwe bouwlocaties

Het bestemmingsplan is conserverend van karakter, wat inhoudt dat de bestaande, feitelijke situatie in het plan wordt vastgelegd. Uitzondering hierop vormen illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen zijn niet mogelijk gemaakt.