direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer
Plan: Kerkakkerstraat
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPkerkakkerstraat-OH01

Artikel 5 Verkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en pleinen;
 • b. voet- en fietspaden;
  waarbij gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van het doorgaande verkeer;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen, waaronder tevens begrepen speelterreintjes;
 • e. doeleinden ten dienste van openbaar nut;

met daaraan ondergeschikt:

 • f. waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder tevens begrepen geluidwerende voorzieningen.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Bouwwerken

Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 5.1omschreven bestemming:

 • a. die gerekend worden tot de specifieke uitrusting van een weg, mits de bebouwing van geringe afmetingen is en met uitzondering van verkoop en/of afleverpunten voor motorbrandstoffen;
 • b. bij parkeervoorzieningen behorende bouwwerken;
 • c. bouwwerken behorende tot het straatmeubilair;
 • d. fietsenstallingen;
 • e. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen, met dien verstande dat terreinafscheidingen geen grotere hoogte mogen hebben dan 2 meter.