direct naar inhoud van Artikel 4 Tuin
Plan: Kerkakkerstraat
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPkerkakkerstraat-OH01

Artikel 4 Tuin

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. aanleg en instandhouding als tuin, behorende bij de op de aangrenzende bestemming gelegen hoofdgebouwen;

met daarbij behorende:

 • b. in- en uitritten.
4.2 Bouwregels

Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 4.1omschreven bestemming en bouwwerken die ten dienste staan van de aangrenzende bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen.

4.2.1 Aanbouwen en zijaanbouwen

Voor het bouwen van aanbouwen aan de voorgevel van het hoofdgebouw (erkers) gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale goothoogte bedraagt 3 meter;
 • b. de maximale dakhelling bedraagt 45 graden;
 • c. de maximale aanbouwdiepte aan de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt 1,5 meter;
4.2.2 Terreinafscheidingen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. Voor het bouwen van terreinafscheidingen, geldt dat de bouwhoogte:
  • 1. vóór de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 1 meter mag bedragen;
  • 2. achter de voorgevel van het hoofdgebouw, en achter het verlengde van die lijn, maximaal 2 meter mag bedragen*;
 • b. Voor het bouwen van overkappingen gelden de volgende bepalingen:
  • 1. de maximale bouwhoogte bedraagt 2,7 meter;
  • 2. de maximale oppervlakte per bouwperceel bedraagt 20 m2;
  • 3. het maximale bebouwingspercentage bedraagt 50%;

met dien verstande dat de enig toegestane wand niet wordt geplaatst op gronden met de bestemming 'Tuin'.

* Een terreinafscheiding, die zorgt voor een afscherming van zij- en/of achtertuin en direct gesitueerd is aan de openbare weg, mag een hoogte hebben van maximaal 2 meter, mits het voor de verkeersveiligheid noodzakelijke uitzicht gehandhaafd blijft. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, bedraagt de hoogte maximaal 1 meter.

4.3 Afwijken van de bouwregels
4.3.1 Afwijken m.b.t. de dakhelling

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 4.2.1 voor het realiseren van een steilere dakhelling dan 45°, mits zulks geschiedt om redenen van esthetische aard onderbouwd door een welstandsadvies.

4.3.2 Afwijken m.b.t. terreinafscheidingen

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 4.2.2 voor terreinafscheidingen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw met een hoogte van maximaal 3 meter ter afbakening van de openbare weg, mits:

 • a. het af te scheiden perceel een breedte heeft van tenminste 35 meter;
 • b. het bouwwerk een transparantie heeft van tenminste 75%.