direct naar inhoud van 5.3 Beeldkwaliteit
Plan: Hoge Akkers
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPhogeakkers-VA01

5.3 Beeldkwaliteit

Onderhavig bestemmingsplan behoort tot de volgende gebieden:

  • historische bebouwingslint (h 2.1);
  • Gemengde bebouwing (h 3.1);
  • Traditionele blokverkaveling (w 3.4);
  • Thematische uitbreidingen (w 7.1);

Het welstandstoezicht binnen het historsiche bebouwingslint Maastrichterweg (2.1) is gericht op bescherming van het krappe profiel als herkenning van het historische profiel. Nieuw of vernieuwbouw wordt in het gevelvlak van de bestaande aanliggende bebouwing geplaatst. Eenvormigheid in de nokrichting van de kappen dient te worden vermeden. Nieuwbouwpanden dienen zoveel mogelijk vrijstaand te zijn met een eenvoudige verticale gevelindeling. Het volume van de bebouwing dient qua korrelgrootte afgestemd te zijn op de aanliggende bebouwing. Het materiaal en kleurgebruik zijn ingetogen en afgestemd op de omringende bebouwing. Het is niet vanzelfsprekend dat de ‘gaten’ in de gevelwand dienen te worden opgevuld met aanvullende bebouwing. De ‘gaten’ zorgen voor een doorbreking van de gesloten gevelwand, die de eentonigheid vermijdt.

Het welstandstoezicht binnen de gemengde bebouwing Valkenswaard (3.1.) is gericht op bescherming van het gevarieerde en gedifferentieerde bebouwingsbeeld. Het gebogen verloop van de straten en de gevarieerde bebouwing zijn bepalend voor de uitstraling en het karakter van de gemengde gebieden. Het ruimtelijk kwaliteitsbeleid is gericht op het handhaven van de basiskwaliteit van de gebieden waarbij de kwaliteit van de woonomgeving centraal dient te staan. Voor de gebieden met gemengde bebouwing is het derde welstandsniveau, neutrale betekenis, van toepassing.

Het welstandstoezicht binnen de traditionele blokverkaveling Wilheminapark (w 3.4) is gericht op bescherming van de bestaande situatie. Belangrijk is dat de bestaande samenhang in het straatbeeld behouden blijft, in de afzonderlijke bouwblokken en in de wijken als geheel. Belangrijke items binnen het ruimtelijk kwaliteitsbeleid vormen toevoegingen aan gevel en dakvlakken, gevelwijzigingen, behoudt van ritmiek en herhaling. Naast de samenhang dient tevens het bestaande sobere karakter, gevormd door de huidige kleur- en materiaalkeuze gehandhaafd te blijven. De leesbaarheid van de herhalingen bij de geschakelde uniforme bouwblokken dient als uitgangspunt gehandhaafd te blijven. Dit houdt concreet in dat aan- en opbouwen per rij van een vergelijkbaar model dienen te zijn. Wat betreft de individuele gebouwen en complexen ligt de nadruk op de rol in de openbare ruimte. Voor de planmatig ontworpen woongebieden in traditionele blokverkaveling is het derde welstandsniveau van toepassing, neutrale betekenis.

Het welstandstoezicht binnen de thematische uitbreiding Deelshurkse Akkers (7.1.) is gericht op het behouden van de samenhang en afstemming op belendende bebouwing. Hierbij zal voornamelijk aandacht moeten worden besteed aan aan- en uitbouwen en toevoegingen aan het dakvlak binnen de geschakelde bouwblokken. Deze dienen met elkaar overeen te komen wat betreft vorm, positionering en materiaalgebruik teneinde een samenhangend straatbeeld te behouden. De zichtbaarheid vanaf de openbare ruimte is een item waaraan extra aandacht dient te worden besteed met betrekking tot dakopbouwen en aan- en uitbouwen. Voor de thematische inbreidingsgebieden geldt het derde welstandsniveau: neutrale betekenis.