direct naar inhoud van 3.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Hoge Akkers
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPhogeakkers-VA01

3.4 Gemeentelijk beleid

3.4.1 Structuurvisie Valkenswaard

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente Valkenswaard gestart met het opstellen van een nieuwe Structuurvisie. Een update van de StructuurvisiePlus uit 2003 is benodigd omdat een aantal zaken al ontwikkeld of uitgevoerd zijn en er nieuwe aandachtspunten op de agenda zijn gekomen. Ook heeft de gemeente op diverse punten nieuw beleid geformuleerd en beleidslijnen herzien. Tenslotte ontbreekt een uitvoeringsprogramma. Daarom is een nieuwe structuurvisie opgesteld. De structuurvisie is opgebouwd uit twee delen, deel A en deel B. Deel A bevat een ruimtelijke toetsingskader en visie op hoofdlijnen voor de lange termijn (tot 2030). Dit deel formuleert de ontwikkelingskoers voor de lange termijn en biedt het casco voor concrete projecten en plannen. Het is een toetsingskader, maar tegelijkertijd ook een inspiratiekader voor ruimtelijke ontwikkeling.

Deel B van de structuurvisie is een ruimtelijk- functioneel programma en uitvoeringsplan voor de (middellange en) korte termijn. In dit deel van de structuurvisie staat beschreven welke concrete projecten en plannen op korte termijn richting uitvoering worden gebracht en hoe deze gerealiseerd gaan worden. Het projectenplan zal periodiek worden geactualiseerd en geeft daarmee steeds voor een bepaalde periode weer op welke wijze de ontwikkelingskoers tot uitvoering wordt gebracht. Deze actualisatie is nodig om kostenverhaal van bovenplanse kosten zeker te stellen en locatie-eisen te kunnen stellen. Bovendien biedt dit deel mogelijkheden om accenten in de ruimtelijke ontwikkeling te verschuiven, zonder daarbij de totale visie (deel A) aan te passen.

In deel A van de structuurvisie is ook een visie beschreven voor de bebouwde kom van Valkenswaard. Valkenswaard is ten opzichte van Dommelen en Borkel en Schaft de meest stedelijke kern. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn voor nieuwe ontwikkelingen, vooral in het centrum en aan de randen van het centrum. De verbetering van de leefkwaliteit aan de doorgaande wegen heeft prioriteit. Deze linten, waaronder de Leenderweg, heeft te lijden onder de grote verkeersdruk. Als deze druk verminderd wordt, kan de inrichting van deze linten worden aangepast en meer worden gericht op de verblijfskwaliteit. Daarnaast staat in de structuurvisie aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor inbreidingsplannen.

Dit bestemmingsplan is een conserverend plan, wat inhoudt dat nieuwe bebouwingsmogelijkheden in beginsel niet zijn opgenomen. Op het moment dat afgeweken wordt van dit bestemmingsplan, zal de structuurvisie handvatten kunnen bieden. Als een bepaalde ontwikkeling passend is, kan een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.

3.4.2 Wijkplan

De gemeente Valkenswaard heeft voor diverse gebieden een wijkplan opgesteld. Een wijkplan beschrijft een toekomstvisie voor de wijk op basis van de inzichten van de huidige situatie, met daarin opgenomen inspanningen en acties om die visie te bereiken. Wijkplannen zijn opgesteld voor Dommelen Noord, Het Gegraaf, Turfberg, Geenhoven, Hoge Akkers en Borkel en Schaft. Het plangebied 'Hoge Akkers' is gelegen in het wijkplan 'Hoge Akkers'.

3.4.3 Gemeentelijk woningbouwbeleid

In 2009 is een Woningmarktonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek had tot doel de ontwikkeling van de woningbehoefte tot 2020 in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin in kaart te brengen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een woningbouwprogramma opgesteld. Enkele conclusies uit het onderzoek:

 • het aantal huishoudens groeit met circa 7% door de afname van het aantal personen per huishouden;
 • gezinnen nemen wat betreft aandeel en aantal af, maar blijft in absolute zin een grote groep huishoudens. De vergrijzing zet duidelijk in. Daarnaast blijkt uit het verleden dat jongeren wegtrekken uit Valkenswaard;
 • woningbehoefteprognose tot en met 2020 is 1.280 woningen. De woningbehoefte voor de komende jaren wordt bepaald door twee factoren:
  • 1. de verwachte huishoudensgroei (790 woningen);
  • 2. de inloop van het (eventuele) woningtekort (250 woningen)
 • Naast reguliere woningen, ligt er een forse opgave in de bouw van nultredenwoningen en is er een behoefte naar zorgwoningen.

Dit bestemmingsplan is gericht op het behoud van de bestaande woningvoorraad. Toevoeging van extra woningen is in dit bestemmingsplan niet aan de orde.

3.4.4 Welstandsbeleid

Voor de gemeente Valkenswaard is een welstandsnota opgesteld die als wettelijke basis dient voor het welstandsbeleid binnen de gemeente. De welstandsnota Valkenswaard is vastgesteld in juni 2004. In de welstandsnota is Valkenswaard ingedeeld in een aantal clusters van gebieden, te weten centra, historische gegroeide gebieden, planmatig ontworpen woongebieden, bedrijfs- en voorzieningenlocaties en groengebieden. Onderhavig bestemmingsplan behoort tot de volgende gebieden:

 • historische bebouwingslint (h 2.1);
 • gemengde bebouwing (h 3.1);
 • traditionele blokverkaveling (w 3.4);
 • thematische uitbreidingen (W 7.1).

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPhogeakkers-VA01_0004.jpg"

Afbeelding 4: Aangewezen gebieden in de welstandsnota

Histrorische Bebouwinslint

Het 'historisch bebouwingslint' is van cruciale betekenis voor het totaalbeeld van de kern en het landschap. Aan het beeld van deze bebouwingslinten is de ontstaansgeschiedenis van de gemeente binnen de oorspronkelijke landschappelijke omgeving af te lezen. Veel van deze bebouwingslinten zijn opgenomen in nieuwe wijken. In deze gebieden is sprake van extra bescherming gericht op consolidatie van de historische context.

Gemengde bebouwing Valkenswaard

Het plangebied is in de welstandsnota specifiek aangegeven als gemengde bebouwing. Voor dit gebied geldt een neutrale betekenis. Deze gebieden hebben over het algemeen slechts een beperkte betekenis voor de openbare ruimte. Voor deze gebieden geldt dat zonder al te veel problemen afwijkingen van de bestaande ruimtelijke structuur of ingrepen in de architectuur kunnen worden verdragen. Het ruimtelijke kwaliteitsbeleid dient gericht te zijn op het handhaven van de basiskwaliteit en vraagt een normale inspanning.

Traditionele blokverkaveling

Het plangebied is in de welstandsnota specifiek aangegeven als tradiotionele blokverkaveling. Voor dit gebied geldt een neutrale betekenis. Kenmerkend is het blokvormig stratenpatroon waarbij de ligging van de bebouwing voornamelijk op de straat is georiƫnteerd. Belangrijke items binnen het ruimtelijk kwaliteitsbeleid vormen toevoegingen aan gevel en dakvlakken, gevelwijzigingen, behoud van ritmiek en herhaling. Naast de samenhang dient tevens het bestaande sobere karakter, gevormd door de huidige kleur- en materiaalkeuze gehandhaafd te blijven. De leesbaarheid van de herhalingen bij de geschakelde uniforme bouwblokken dient als uitgangspunt gehandhaafd te blijven. Dit houdt concreet in dat aan- en opbouwen per rij van een vergelijkbaar model dienen te zijn. Wat betreft de individuele gebouwen en complexen ligt de nadruk op de rol in de openbare ruimte.

Thematische uitbreiding

Het plangebied is in de welstandsnota ook aangeduid specifiek aangegeven als thematische uitbreidingen Valkenswaard. Voor dit gebied geldt een neutrale betekenis. In het zuidwestelijk deel van de kern Valkenswaard is het gebied Deelshurkse Akkers gelegen en het gebied omgeving Heistraat, waarbij de thematische aanpak in beperkte mate doorgevoerd is op complexniveau. Kenmerkend voor thematische uitbreidingen is de diversiteit aan bebouwingsvormen en het samenhangend beeld met veelal lichte kleuren en materialen afgewisseld door architectonische accenten. Het welstandsbeleid is gericht op het behouden van de samenhang en afstemming op belendende bebouwing. Hierbij zal voornamelijk aandacht moeten worden besteed aan aan- en uitbouwen en toevoegingen aan het dakvlak binnen de geschakelde bouwblokken.