direct naar inhoud van Artikel 9 Verkeer
Plan: Hoge Akkers
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPhogeakkers-VA01

Artikel 9 Verkeer

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en pleinen;
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom': uitsluitend het behoud en de bescherming van een waardevolle boom;

met de daarbijbehorende:

 • g. gebouwen;
 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • i. evenementen;
 • j. geluidwerende voorzieningen;
 • k. nutsvoorzieningen;
 • l. speelvoorzieningen;
 • m. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
9.2 Bouwregels

Op de gronden zijn uitsluitend de volgende bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 9.1 omschreven bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

9.2.1 Gebouwen
 • a. fietsenstallingen, waarbij de bouwhoogte maximaal 3 meter bedraagt;
 • b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage', met dien verstande dat:
  • 1. garageboxen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
  • 2. het maxumum bebouwingspercentage bedraagt 100%;
  • 3. de maximale goothoogte 3 meter bedraagt;
  • 4. de maximale bouwhoogte 3 meter bedraagt.
9.2.2 Bouwwerken
 • a. bouwwerken die gerekend worden tot de specifieke uitrusting van een weg, mits de bebouwing van geringe afmetingen is en met uitzondering van verkoop en/of afleverpunten voor motorbrandstoffen;
 • b. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een maximale bouwhoogte van 3 meter.
9.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
9.3.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom', dan wel binnen een afstand van 2 meter van de maximale kruinprojectie van bomen, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het verrichten van handelingen, die de dood of ernstige beschadiging van bomen ten gevolge hebben of kunnen hebben;
 • b. het aanbrengen van boven- en ondergrondse transport, energie- of communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • c. het aanleggen en verharden van wegen, paden en het aanbrengen van oppervlakteverhardingen.
9.3.2 Toegestane werkzaamheden

Het in lid 9.3.1 genoemde verbod is niet van toepassing op:

 • a. werken en werkzaamheden die het normale onderhoud betreffen;
 • b. werken en werkzaamheden die noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;
 • c. werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

mits het verrichten van deze handelingen niet de dood of ernstige beschadigingen of ontsieringen van de boom tot gevolg (kunnen) hebben.

9.3.3 Voorwaarden voor verlenen omgevingsvergunning

De in lid 9.3.1 vermelde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend mits wordt aangetoond dat door de bouw en/of gebruik van de gronden de gronden de conditie, levensverwachting, groeiplaats en (beeld)kwaliteit van de boom niet wordt aangetast.

Ten behoeve van het verlenen van de ontheffing kan het bevoegd gezag een bomen effect rapportage verlangen, waaruit blijkt dat de werken en/of werkzaamheden geen onevenredige gevolgen hebben voor de levensvatbaarheid en de ruimtelijke, monumentale of ecologische betekenis van de boom.