direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Hoge Akkers
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPhogeakkers-VA01

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven, voor zover deze bedrijven voorkomen in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • b. bedrijven, voor zover deze bedrijven voorkomen in de categorieën 1 tot en met 3 van de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de aanduiding 'Bedrijven tot en met categorie 3';
 • c. magazijnen en opslagplaatsen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening': uitsluitend een openbare nutsvoorziening;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - magazijn': uitsluitend magazijnen en opslagplaatsen;
 • f. autoschadeherstelbedrijven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - autoschadeherstelbedrijf';
 • g. behoud van cultuurhistorische waarden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden';

met de daarbijbehorende:

 • h. gebouwen;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • j. erven en terreinen;
 • k. groenvoorzieningen;
 • l. nutsvoorzieningen;
 • m. openbare verkeersruimte;
 • n. parkeervoorzieningen;
 • o. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
3.2 Bouwregels

Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 3.1 omschreven bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak met (een gedeelte van) de voorgevels in de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • b. het maximale bebouwingspercentage bedraagt 100%;
 • c. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' is aangegeven;
 • d. de bouwhoogte voor niet voor bewoning bestemde gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen mag maximaal 4 meter bedragen behoudens die gevallen waar ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' een andere hoogte is aangegeven.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen, met uitzondering van:
  • 1. erfafscheidingen, waarbij de bouwhoogte maximaal 2 meter bedraagt;
  • 2. vlaggenmasten, waarbij de bouwhoogte maximaal 6 meter bedraagt;
 • b. Voor het bouwen van overkappingen zijn de bepalingen van artikel 3.2.1 overeenkomstig van toepassing.
3.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de gronden en bouwwerken voor:

 • a. detailhandelsbedrijven, behoudens ondergeschikte detailhandel als nevenactiviteit bij ter plaatse uitgeoefende bedrijfsactiviteiten;
 • b. geluidszoneringsplichtige inrichtingen;
 • c. grow-, smart- en coffeeshops;
 • d. horecabedrijven en daarmee gelijk te stellen bedrijven, met uitzondering van ondergeschikte horeca-activiteiten ten dienste van de bestemming;
 • e. kantoren, uitgezonderd kantoren als onzelfstandig onderdeel van een ter plaatse aanwezig bedrijf;
 • f. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk;
 • g. risicovolle inrichtingen;
 • h. seksinrichtingen;
 • i. verkoop van motorbrandstoffen;
 • j. wonen en kamerverhuur uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen'.
3.4 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 3.1 onder a en b:

 • a. om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals in 3.1 genoemd;
 • b. om bedrijven toe te laten in één categorie hoger, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze, technische voorzieningen of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de in 3.1 genoemde categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;

met dien verstande dat:

 • 1. onderzoek aantoont dat de bedoelde activiteiten qua milieubelasting kunnen worden gelijkgesteld met de krachtens de bepalingen van dit plan ter plaatse toelaatbare categorie bedrijfsactiviteiten;
 • 2. het doel en de uitgangspunten van het plan niet onevenredig worden aangetast;
 • 3. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
 • 4. risicovolle inrichtingen en geluidszoneringsplichtige inrichtingen niet zijn toegestaan.
3.5 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Voor het geheel of gedeeltelijk slopen van bouwwerken gelegen binnen de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' is een omgevingsvergunning vereist. Alvorens de omgevingsvergunning kan worden verleend, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de monumentencommissie. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien en nadat het college het advies van de monumentencommissie in overweging heeft genomen en een positief besluit heeft genomen.

3.6 Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag is bevoegd de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - autoschadeherstelbedrijf' van de verbeelding te verwijderen, mits uit onderzoek blijkt dat op de gronden geen autoherstelbedrijf is gevestigd.