direct naar inhoud van 5.2 Functionele structuur
Plan: Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPcentrum-VA01

5.2 Functionele structuur

5.2.1 Bedrijvigheid

Het beleid is gericht op het behoud van de bestaande bedrijven binnen het gebied. Hierbij is onderscheid gemaakt in locaties bestemd voor horeca, dienstverlening en detailhandel. Daarnaast is een gemengde bestemming opgenomen waar diverse functies zijn toegstaan.

5.2.2 Evenementen

In het kader van voorliggend plan worden de (jaarlijks terugkerende) evenementen, die mogelijk strijdig kunnen zijn met de bestemming van de betreffende gronden, jurisich-planologisch mogelijk gemaakt dit heeft betrekking op de bestemmingen groen en verkeer.

5.2.3 Wonen

De woonfunctie is een van de belangrijkste functie in het plangebied (zie hoofdstuk 4) en blijft in stand. Alle reguliere woningen zijn als zodanig bestemd. Op de horeca- en centrumgronden is het wonen uitsluitend toegestaan op de verdieping.

5.2.4 Seksinrichtingen

Vestiging van seksinrichtingen wordt binnen het plangebied uitgesloten. Momenteel is er één seksinrichting (een seksshop) gevestigd. Nieuwvestiging is echter niet gewenst.

5.2.5 Verkeer en parkeren

Gebieden met de bestemming Verkeer dienen zoveel mogelijk ingericht te zijn volgens de principes van Duurzaam Veilig. Deze principes zijn omschreven door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De CROW heeft hier richtlijnen voor opgesteld onder de naam Duurzaam Veilig Verkeer. In de gemeente Valkenswaard dienen deze richtlijnen van het CROW gevolgd te worden. Daarnaast heeft de gemeente haar eigen "Standaard detailboek" waarin een aantal specifieke verkeersvoorzieningen omschreven staan m.b.t. vormgeving, maatvoering en materiaal gebruik. Bij verkeerskundige ontwikkelingen in het plangebied dient men zich hieraan te conformeren.

Parkeren in het plangebied vindt zowel plaats op eigen terrein als op de openbare weg.

5.2.6 Nieuwe bouwlocaties

Het bestemmingsplan is conserverend van karakter, wat inhoudt dat de bestaande, feitelijke situatie in het plan wordt vastgelegd. Uitzondering hierop vormen illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen zijn niet mogelijk gemaakt.