direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel
Plan: Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPcentrum-VA01

1.1 Aanleiding en doel

De gemeente is voornHandel in volumineuze goederen

emens haar grondgebied te voorzien van een actuele, juridisch planologische regeling. Aanleiding tot het actualiseren en digitaliseren van de bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom is het feit dat de huidige bestemmingsplannen al geruime tijd gelden en daardoor niet altijd voldoende actueel zijn. Meer dan voorheen dwingt de op 1 juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening (Wro) gemeenten tot het actueel houden van de bestemmingsplannen en daarbij toepassing te geven aan de nieuwe standaarden (SVBP/IMRO). Het voorgaande vormt de voornaamste reden van het opstellen van onderhavig bestemmingsplan "Centrum".

Het bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast is het bestemmingsplan bedoeld om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen, met inachtneming van de stedenbouwkundige structuur. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden in het plan niet mogelijk gemaakt. Daar waar ontwikkelingen zijn voorzien, is er voor gekozen om de feitelijke situatie op te nemen in het plan. Mocht de vaststelling van de ontwikkeling vooraf gaan aan de vaststelling van dit bestemmingsplan, dan wordt de ontwikkeling ofwel opgenomen in voorliggend plan of uit voorliggende plan gehaald. Dit is onder andere van toepassing bij de Luikerweg 1 tm 19 en de Waalreseweg.