direct naar inhoud van 4.1 Ruimtelijke en functionele kwaliteit
Plan: Braken - Bunders
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPbrakenbunders-VA01

4.1 Ruimtelijke en functionele kwaliteit

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de karakteristiek, de functies en de structuur van het plangebied. Deze zal bestaan uit een beschrijving van de ruimtelijke- en functionele structuur.

4.1.1 Ruimtelijke structuur

Het bestemmingsplan ontleent zijn naam aan het vroeger bestaande gebied Braken en Bunders; deze aanduiding is derhalve een toponiem. Een tweetal straten in het westelijke deel van het plangebied, de Brakenstraat en de Bunderstraat, draagt dezelfde naam. Het plangebied van het op te stellen bestemmingsplan bestaat globaal uit de gebieden zoals te zien in figuur 2. Hieronder worden de deelgebieden kort beschreven.

De Leenderweg is een van de oudste straten binnen het bestemmingsplan en vervult van oudsher de functie van in- en uitvalsweg aan de oostkant van de bebouwde kom van Valkenswaard. Veel ontwikkelingen aan de Leenderweg hebben plaatsgevonden onder invloed van het verkeer en de verkeerscirculatie. De bebouwing aan weerzijden van het historische lint kent zowel een grote diversiteit aan bebouwingstypologieën als aan functies. De historische bebouwing is kleinschalig en bestaat veelal uit één laag met kap waarvan de nokrichting evenwijdig loopt met de weg. Naoorlogse bebouwing is veelal in de historische gevelrooilijn bebouwd, maar is veelal aanzienlijk forser van volume waarbij drie lagen met kap geen uitzondering is.
Naast de woonfunctie is er ook veel bedrijvigheid in de zin van de aanwezigheid van kleinschalige bedrijven, winkels, horeca en andere gelijksoortige activiteiten. De ligging van het lint ten opzichte van het centrum heeft invloed gehad op de ontwikkeling van deze bedrijvigheid. Hoe verder de bebouwing van het centrum is afgelegen hoe minder de bedrijvigheid wordt. Na de kruising met De Smelen heeft de Leenderweg dan ook een overwegende woonbestemming. Met uitzondering van de kruising met de Smelen is er weinig tot geen openbaar groen. Wel is er relatief veel particulier groen in de vorm van diepe achtertuinen. Overigens is alleen de noordzijde van de Leenderweg in het plan gebied opgenomen.

De bebouwingskarakteristiek van het westelijk deel van het plangebied verschilt van dat deel van het woongebied, dat met name ten oosten van De Smelen is ontwikkeld. De woonbebouwing in het westelijk deel stamt veelal uit de eerste helft van de 20e eeuw met ruim bemeten achtererven. Op deze achtererven en binnengebieden zijn ook nog een aantal bedrijven terug te vinden die hier van oudsher gegroeid zijn van een 'klein bedrijfje aan huis' tot een volwaardig bedrijf. Dit woongebied kent een grote diversiteit aan bebouwingstypologieën. In het gebied hebben zich wel enkele vernieuwingen voorgedaan, variërend van één woning tot de volledig vernieuwde van Hoornestraat. In het gebied is weinig openbaar groen aanwezig. Het groene aanzicht van een aantal straten wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van voortuinen.
In het oostelijk gelegen woongebied treft men vooral nieuwbouw aan daterend uit de laatste decennia van de 20e eeuw met kleinschalige achtertuinen. In dit gebied is vooral sprake van geconcentreerd groen.

Tussen de van der Clusenstraat en de Smelen zijn de voorzieningen geclusterd en is centraal gelegen tussen de woongebieden. De voorzieningen bestaan uit een combinatie van maatschappelijke- en diensverlenende voorzieningen, zoals basisschool De Smelen, een gymzaal, de wijkaccommodatie d'n Turfberg en nog enkele andere voorzieningen. Naast de voorzieningen komen er in dit gebied ook woningen voor. Zo zijn er een aantal woningen boven de voorzieningen aan de van der Clusenstraat en staat er tussen de voorzieningen het wooncomplex De Smelen. De combinatie tussen deze functies zorgt voor een goede leefbaarheid van het gebied.

Het laatste gebied is het sportpark Het Valkennest, gelegen ten oosten van de Bosstraat. Het sportterrein is al aan het begin van de 20e eeuw aanwezig. Op deze locatie is ook de eventuele nieuwe rollerhal geprojecteerd. De sportvelden vormen voor het plangebied de overgang tussen de bebouwde kom en het buitengebied.

4.1.2 Functionele structuur

De gronden van het plangebied zijn hoofdzakelijk in gebruik als woongebied of gemend gebied (detailhandel/horeca/voorzieningen).

Wonen

Woonfunctie

Het plangebied kent hoofdzakelijk een woonfunctie, variërend van historisch gegroeide linten met diverse bouw- en woonvormen tot planmatige woonuitbreidingen. In het plangebied is een grote afwisseling tussen huur- en koopwoningen.

Niet-woonfuncties

Verder is op verschillende locaties binnen het plangebied sprake van nevenfuncties binnen of naast de woonfunctie. Naast enkele aan huis-verbonden-beroepen zijn er kapperszaken, pedicures, schoonheidssalons, internetbedrijven, garagebedrijven en andere beroepsmatige danwel kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.

Detailhandel en horeca

De meeste horeca en detailhandel is gevestigd aan de Leenderweg, wat van oudsher te verklaren is. Daarnaast komen er individueel nog enkele winkels en horeca gelegenheden voor. In de onderstaande tabel is de binnen het plangebied voorkomende detailhandel en horeca weergegeven.

Adres   Gebruik  
Brakenstraat 2   Horeca  
Brakenstraat 4   Winkel  
Brakenstraat 6 – 8a   Winkels  
Bunderstraat 28   Winkel  
Leenderweg 49   Winkel  
Leenderweg 55   Winkel  
Leenderweg 61   Horeca  
Leenderweg 63   Horeca  
Leenderweg 77   Winkel  
Leenderweg 85a en 85b   Winkel  
Leenderweg 91   Winkel  
Leenderweg 119   Winkel  
Leenderweg 123 en 123a   Winkel  
Leenderweg 161   Winkel  
Van der Clusenstraat 4   Winkel  


Bedrijven en dienstverlening

Binnen het plangebied is op enkele locaties sprake van een bedrijfsvestiging en/of een kantoorlocatie. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de in het plangebied voorkomende bedrijven, naast de kantoren / bedrijven die primair bestemd zijn voor wonen.

Adres   Gebruik  
Bosstraat 50   Bedrijf  
Bunderstraat 1b   Magazijn en opslag  
De Biezen 2   Bedrijf  
Leenderweg 47   Dienstverlening  
Leenderweg 67   Dienstverlening  
Leenderweg 109 - 111   Tankstation + wasstraat  
Leenderweg 119 (deels)   Magazijn en opslag  
Leenderweg 141   Bedrijf  
Lindestraat 35   Bedrijf  
Parallelweg – Noord 10   Garagebedrijf + showroom  
Van der Clusenstraat 4a   Dienstverlening  
Van der Clusenstraat 8 t/m 18   Diverse diensverleningen  
Valkenierstraat 125   Diverse maatschappelijke voorzieningen  


Maatschappelijke voorzieningen

Binnen het plangebied zijn verschillende maatschappelijke voorzieningen gelegen, variërend van onderwijsgebouwen tot kinderdagverblijven. In de volgende tabel is hiervan een overzicht opgenomen.

Adres   Gebruik  
De Smelen 107a   Gymzaal  
De Smelen 107b   Kinderdagverblijf  
De Smelen 109 – 111   Basisschool  


Sport en recreatie

In het plangebied zijn twee sportlocaties gelegen. Daarnaast komen er nog enkele trapveldjes en speellocaties aanwezig. Deze locaties zijn veelal gelegen in het structureel groen.

Adres   Gebruik  
Bostraat 85   Voetbalvereniging  
Schotelmanstraat 25   Rolhockey vereniging  

4.1.3 Verkeer en parkeren

Verkeersstructuur

De belangrijkste wegen in de verkeersstructuur in dit gebied zijn de gebiedsontsluitingswegen van het type A: Europalaan en Leenderweg. De Smelen is een erftoegangsweg type A. De overige wegen zijn te kenmerken als een erftoegangsweg type B en hebben voornamelijk een verblijfsfunctie. De wegen in dit plangebied zijn veelal ingericht volgens de principes van Duurzaam Veilig.

Met betrekking tot het openbaar vervoer beschikt dit gebied over 3 bushaltes waarmee lijnen 171, 172 en 177 bereikbaar zijn. Daarmee zijn het centrum (station) van Eindhoven en het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven zonder overstappen te bereiken. Fietsers gebruiken op de gebiedsontsluitingswegen en de erftoegangsweg type A vrij liggende fietspaden of parallelstructuren.

Parkeren

Parkeren in het plangebied vindt zowel plaats op eigen terrein als op de openbare weg.